Plangruppen

Cykelställ vid stationen i Lund

Är du intresserad av att försöka påverka Lunds kommuns planering så att den tar ökad hänsyn till miljön, naturen och klimatet? Då är du välkommen till plangruppen, som bevakar plan- och trafikärenden inom kommunen och skriver remissyttranden i viktiga frågor.

Grundtankarna bakom våra yttranden är att värna om naturen,  parker och grönområden, spara den goda åkerjorden och inte öka de hårdgjorda ytorna i staden. Vi vill också framhålla barnperspektivet samt ge gående, cyklister och kollektivresenärer mer utrymme och minska bilkörandet.

För att vara med i plangruppen bör man vara engagerad i vad som händer i Lunds kommun.  Gruppen välkomnar särskilt den som har någon särskild kompetens som till exempel erfarenhet av planarbete, samhällsplanering, kunskaper om vattenfrågor eller flora och fauna. Man behöver inte kunna allt, det är värdefullt att frågor kan belysas ur olika aspekter. Alla tidigare yttranden utgör också en bra källa till kunskap.

Arbetet i plangruppen är en grundbult i vår verksamhet, eftersom det visar att det finns en opinion som försvarar natur, miljö och klimat. Vi vet att kommun, länsstyrelse och andra myndigheter ser Lunds Naturskyddsförening som en seriös remissinstans, och våra yttranden tas inte sällan upp i media.

Bostadsområdet Sockerbruket

Om plangruppens arbete

Lunds Naturskyddsförenings yttranden gäller ofta kommunala detaljplaner, som bestämmer hur mark och vatten får användas i ett visst område. När ett förslag till ny detaljplan är klart sker ett samråd, då allmänheten har möjlighet att ge synpunkter. LNFs yttranden skickas oftast in som sådana samrådsyttranden, eftersom möjligheten att påverka är störst tidigt i processen. Man kan också ge synpunkter i en senare fas, när det färdiga förslaget till detaljplan blir föremål för granskning.

LNF brukar också yttra sig om de kommunala översiktsplanerna. Dessa görs upp mer sällan, men är viktiga dokument som styr planeringen på ett övergripande sätt.

 

Motorväg E6 vid Fjelie

Större väg- och järnvägsprojekt drivs inte av Lunds kommun utan av Trafikverket. Här finns också olika faser i planeringen, då föreningen kan skicka yttranden med sina synpunkter. LNF har även skickat många yttranden i naturvårdsfrågor, t.ex. till länsstyrelsen om Skånes naturvårdsstrategi, till Naturvårdsverket om Dalby Söderskog och till Mark- och miljödomstolen om bergtäkten i Hardeberga.

Läs våra yttranden, i tidsordning eller ämnesvis.

Kontaktperson är Margit Anderberg, tfn 0706 970699, e-post margit.anderberg123@gmail.com