Cykeldag på Mårtenstorget

På lördag blir det cykeldag och denna gången finns vi på Mårtenstorget, i det nordvästra hörnet, nära Konsthallen. Kom förbi och prata cykling, stadsplanering eller miljöfrågor i största allmänhet.

Cykelskrivelser

LNF har nyligen skickat två skrivelser till Tekniska nämnden med förslag om förbättringar för stadens cyklister. Den ena gäller cykeltrafik på Pilsåkerområdet vid Nova, där planeringen enligt föreningen är mest inriktad på biltrafik. Cykelvägar, cykelparkeringar, skyltar och annan vägvisning finns nästan inte alls inne i området. Detta gör det osäkrare för cyklisterna, särskilt för dem som vill frakta skrymmande eller tunga varor.

Den andra skrivelsen handlar om Lunds färgade cykelstråk. LNF konstaterar att skyltningen av stråken blivit mycket bättre, men ser ändå en del önskvärda förbättringar som kan göras. Skrivelsen framför också ett par förslag till nya cykelvägar.

Lyckad klädbytardag

LNFs klädbytardag på Stadsbiblioteket den 27 april blev en klar framgång. Över 150 personer lämnade in och hämtade ut kläder, och många lyssnade också på föreläsningen med Filippa Nilsson om cirkulär shopping och hållbart mode. 520 plagg bytte ägare, vilket är en stor ökning jämfört med klädbytardagen i Stadshallen våren 2023, då 300 plagg byttes ut.

LNF om Lunds översiktsplan

Att bygga ut Lunds kommun med 30 000 nya bostäder fram till år 2050 är inte möjligt att förena med kommunens egna miljö- och klimatmål. En sådan stark utbyggnad skulle medföra 50-100 000 ton utsläpp av klimatgaser per år bara genom byggandet. Den skulle även gå ut över den biologiska mångfalden och jordbruksmarken, eftersom enbart förtätning i asfalterad stadsmiljö inte räcker till så många nya bostäder.

Detta är huvudinvändningen i Lunds Naturskyddsförenings remissyttrande över kommunens föreslagna översiktsplan. Föreningen vänder sig också mot den långa planperioden, under vilken stora förändringar kan inträffa i världen och förändra planens förutsättningar. En kortare, etappindelad planperiod hade bättre kunnat säkra hållbarhetsperspektivet.

Föreningen vänder sig också mot planerna på att bygga ut vissa särskilda områden:

  • ett område väster om Dalby, på god jordbruksmark samt nära riksintressen för naturvård och kulturmiljövård
  • de låglänta områdena i östra kanten av Södra Sandby, där risken för översvämningar är stor
  • Hunnerupsområdet söder om Höje å, hem för flera fridlysta fladdermusarter
  • Björnstorps stationssamhälle, som inte har underlag för den kollektivtrafik som alla nya områden bör ha.

Det går att täta berg!

Det segslitna ärendet med NCCs stentäkt i Skrylle handlar bl.a. om att ett värdefullt Natura 2000-område nära stenbrottet dränerats på vatten som runnit bort genom sprickor i berget. NCC har hävdat att det är omöjligt att utan orimliga kostnader täta berget, vilket leder till att vattnet fortsätter rinna ner i stenbrottet.

LNF kan nu peka på att en tätning visst är möjlig. Leif Runeson, styrelsemedlem i LNF, har tagit bilder på Lovénsjön i Knivsås, ett område som precis på samma sätt förlorat vatten ner till Dalby stenbrott. Ägaren till Dalby stenbrott, Sydsten, har dock nu tätat berget i stenbrottskanten, vilket gör att vattnet i Lovénsjön återfått sin forna nivå.

Bergarterna i stenbrotten är likartade, och i båda fallen finns det skadade Natura 2000-områden nära stenbrotten. I det ena stenbrottet har tätningsåtgärder dock nu genomförts, till gagn för miljön i omgivningen. ”Den stora skillnaden är respektive företags betalningsvillighet” konstaterar LNF i en skrivelse till Mark- och miljööverdomstolen.

Kritik mot Hunnerupsplanen

Lunds Naturskyddsförening sällar nu sin röst till de miljövänner i Höje å-området som protesterar mot planförslaget om Hunnerupsområdet söder om ån. Området ska enligt förslaget bebyggas med 450 nya bostäder och andra verksamheter. LNF anser att planförslaget i sin nuvarande form inte bör genomföras, av främst tre skäl:

  • planen skulle inkräkta på den goda åkerjord som bör sparas
  • planen skulle leda till kraftigt ökad trafik genom Sankt Lars gamla sjukhusområde, till skada för miljön och klimatet
  • naturvärdena i Höjeådalen skulle skadas. Detta gäller inte minst fåglar och fladdermöss, som finns i området: hela åtta fladdermusarter, varav tre rödlistade, har observerats vid en inventering.

Om det alls ska byggas i Hunnerup, så är det viktigt att exploateringen sker med stor hänsyn till naturmiljön, så att man bl.a. sparar gamla träd och ser till att belysningen blir så lite störande som möjligt för fladdermöss och fåglar.

Läs vårt yttrande över detaljplanen för Hunnerup

Vårprogrammet 2024

Nu finns LNFs program för våren 2024 att läsa på nätet. Programmet innehåller bland annat info om föreläsningarna på Stadsbiblioteket, om föreningens olika utflykter, om arbetsgrupperna och om våra studiecirklar.

Det tryckta programmet kommer att skickas hem till alla medlemmar i slutet av januari. Den som vill ha fler programskrifter att dela ut till intresserade vänner och bekanta är välkommen att höra av sig till någon i styrelsen.

Nyårsvandringen

Söndagens nyårsvandring runt reningsverksdammarna kommer att bli av (om inte vädret mot förmodan slår om till snöstorm), men alla som vill delta bör ha rejäla skor eller kängor eftersom det kan bli en del pulsande. Mycket varma kläder och något varmt att dricka för en kort fika rekommenderas också. Samlingen är vid busshållplatsen i Värpinge by kl 11. Välkomna till vinterskådning!

Natursnokar

På lördag ska Natursnokarna undersöka naturen vid Nöbbelövs mosse. Natursnokarna är en grupp inom Naturskyddsföreningen där barn mellan ca 3 och 10 år och deras vuxna upptäcker naturen tillsammans. Träffarna är gratis och varar omkring två timmar. Vid lördagens träff samlas man vid Nöbbelövs 4H-gård kl 14. Alla välkomna!

Läs mer på Facebook.