Kulturens julstök

I helgen arrangerar Kulturen i Lund sitt årliga julstök. Lunds Naturskyddsförening finns med och i år står vi på andra våningen utanför auditoriet i Vita huset (där huvudingången finns). Vi kommer att dela ut våra cykelkartor, vi säljer vår bok ”Cykelturer i Lundabygden” och vi har julklappstips och idéer till nyårslöften.  Går du på julstöket så kom förbi och prata med oss.

Besök på kraftvärmeverket i Örtofta

På söndag har LNF en utflykt till Örtofta där vi ska få en rundvandring på kraftvärmeverket.

Eftersom tågen är inställda p.g.a. banarbete har Skånetrafiken ersättningsbussar. Vår buss avgår kl 12.55 utanför godsmagasinet. Skånetrafiken kommer att ha personal på plats som hjälper oss att komma på rätt buss.

Bättre framkomlighet för fotgängare och cyklister

Stäng inte ute gång- och cykeltrafikanter!” Det var rubriken på en skrivelse som LNF i våras skickade till kommunens tekniska förvaltning. Föreningen tyckte sig ha funnit att byggarbeten i stan försämrat framkomligheten allt mera för fotgängare och cyklister: gång- och cykeltrafiken släpps mer sällan fram, och avstängningarna är ofta kvar även under helger och semestrar när inget bygge sker. LNF föreslog därför olika förändringar bl.a. i de avgifter som företagen betalar för en avstängning.

Tekniska nämnden har nu behandlat ärendet, vilket lett till en framgång för LNF. Man noterar nämligen att föreningens förslag i huvudsak ligger i linje med de ändringar i grävningsbestämmelser och avgifter som tekniska förvaltningen själv föreslagit. ”Tekniska nämnden beslutar att uppmana förvaltningen att beakta Naturskyddsföreningens synpunkter i utarbetningen av tillämpningsföreskrifter för de nya grävningsbestämmelserna” heter det också i beslutet.

Stenbrottet i Skrylle

NCCs omstridda stenbrott i Skrylle fortsätter med nya varv av undersökningar och yttranden. Bolagets senaste inlagor har nu kommenterats av LNF i ett yttrande till Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Ansökan gäller tillstånd till fortsatt stentäkt på tomten Hardeberga 2:32 m.fl., dvs. stenbrottet intill Skrylle. LNF har motsatt sig fortsatt tillstånd eftersom dräneringen av vatten från Natura 2000-området Måryd-Hällestad ner till stenbrottet har medfört att de vattenberoende naturvärdena i stort sett förstörts.

Bolagets nya inlagor ger i huvudsak inga kommentarer till de synpunkter som framförts av bl.a. LNF, och de förändringar av verksamheten som föreslås kan enligt LNFs experter inte bevara eller återställa några rikkärr eller andra skyddsvärda våta miljöer. Företaget och dess konsulter hänvisar mest till teoretiska beräkningar och punktvisa undersökningar som inte är giltiga över större arealer, i stället för att redovisa hur de hotade våta biotoperna numera ser ut i verkligheten.

Nästa steg i processen är en muntlig förhandling vid Mark- och miljödomstolen med start den 18 oktober.

Studiecirkel om fåglar

Vår studiecirkel fåglar för nyfikna börjar på söndag 4 september. Cirkeln passar både nybörjare och mer erfarna fågelskådare.

Anmälan till Cecilia Wide, tfn 0706 377341 eller epost cecilia.wide (at) gmail.com.

Läs mer på sidan 26 i vårt höstprogram.

Höstprogrammet 2022

Nu finns LNF program för hösten 2022 att läsa på nätet. Programmet innehåller bland annat info om det som ordnas på Stadsbiblioteket (sju föreläsningar och en debatt), och om de tretton andra arrangemangen som handlar om allt från fågelar till en fikacykling.
I höstens program finns också resultatet av vår valenkät. Den som vill ha fler exemplar av programskriften för att dela ut till intresserade vänner och bekanta är välkommen att höra av sig till någon i styrelsen.
LNF:s program för hösten 2022 är under tryckning och kommer att skickas hem till medlemmarna under vecka 35.

Lundapartiernas syn på miljöfrågorna 2022

Vilka partier säger klart nej till att bygga på den goda åkerjorden runt Lund? Vilka är redo att satsa på fler odlingslotter och stadsodlingsområden, och vilka kan tänka sig att plantera fler träd på gatorna i Lund?

Det får man reda på i Lunds Naturskyddsförenings valenkät 2022. Enkäten har skickats till alla politiska partier i Lunds kommunfullmäktige, och alla partier utom Feministiskt initiativ och Kristdemokraterna har svarat. I enkäten har politikerna ombetts att svara på nio miljö- och klimatförslag med anknytning till föreningens framtidsvision om ett hållbart och miljövänligt Lund.

Resultatet visat bl.a. att flera förslag bemötts positivt av merparten av partierna, och bör därför ha en god chans att bli genomförda. Det gäller förbättrad infrastruktur för cykling (bara L var tveksamma), mer stöd till kommunens naturvård (bara L och M var mot förslaget) och en utsläppsbudget för koldioxid (bara M och SD var emot).

Förslagen om ett lokalt klimatomställningsråd där alla delar av samhället deltar samt en stärkt kommunal klimatorganisation kan också ha chans att bli genomförda. Dessa förslag kommer från Lunds klimatpolitiska råd och får stöd av både C, FNL, Mp, S och V.

Noteras kan också att både S och C är emot breddning av E22-an, vilket kan öppna för ett stopp för denna del av projektet. (Själva avfarten vid Ideon har fortfarande stöd av majoriteten.)

Mer om resultatet av Lunds Naturskyddsförenings valenkät 2022

 

Cykelkartor över södra Sverige

Våra kartor för cyklister har utvidgats! Kartorna sträcker sig nu från sydkusten till strax söder om Varberg i Halland, hela Kronoberg och Blekinge samt till Mönsterås i region Kalmar. Norr om Kronoberg når de strax söder om Värnamo.

Här ser du lätt vilka vägar som leder ut i naturen och vilka som snabbast och säkrast tar dig mellan orterna. På cykelkartorna hittar du ett sammanhängande nät av cykelbanor och lågtrafikerade vägar där det går bra att cykla.

Kartbladen är indelade efter regioner.