Det går att täta berg!

Det segslitna ärendet med NCCs stentäkt i Skrylle handlar bl.a. om att ett värdefullt Natura 2000-område nära stenbrottet dränerats på vatten som runnit bort genom sprickor i berget. NCC har hävdat att det är omöjligt att utan orimliga kostnader täta berget, vilket leder till att vattnet fortsätter rinna ner i stenbrottet.

LNF kan nu peka på att en tätning visst är möjlig. Leif Runeson, styrelsemedlem i LNF, har tagit bilder på Lovénsjön i Knivsås, ett område som precis på samma sätt förlorat vatten ner till Dalby stenbrott. Ägaren till Dalby stenbrott, Sydsten, har dock nu tätat berget i stenbrottskanten, vilket gör att vattnet i Lovénsjön återfått sin forna nivå.

Bergarterna i stenbrotten är likartade, och i båda fallen finns det skadade Natura 2000-områden nära stenbrotten. I det ena stenbrottet har tätningsåtgärder dock nu genomförts, till gagn för miljön i omgivningen. ”Den stora skillnaden är respektive företags betalningsvillighet” konstaterar LNF i en skrivelse till Mark- och miljööverdomstolen.

Kritik mot Hunnerupsplanen

Lunds Naturskyddsförening sällar nu sin röst till de miljövänner i Höje å-området som protesterar mot planförslaget om Hunnerupsområdet söder om ån. Området ska enligt förslaget bebyggas med 450 nya bostäder och andra verksamheter. LNF anser att planförslaget i sin nuvarande form inte bör genomföras, av främst tre skäl:

  • planen skulle inkräkta på den goda åkerjord som bör sparas
  • planen skulle leda till kraftigt ökad trafik genom Sankt Lars gamla sjukhusområde, till skada för miljön och klimatet
  • naturvärdena i Höjeådalen skulle skadas. Detta gäller inte minst fåglar och fladdermöss, som finns i området: hela åtta fladdermusarter, varav tre rödlistade, har observerats vid en inventering.

Om det alls ska byggas i Hunnerup, så är det viktigt att exploateringen sker med stor hänsyn till naturmiljön, så att man bl.a. sparar gamla träd och ser till att belysningen blir så lite störande som möjligt för fladdermöss och fåglar.

Läs vårt yttrande över detaljplanen för Hunnerup

Vårprogrammet 2024

Nu finns LNFs program för våren 2024 att läsa på nätet. Programmet innehåller bland annat info om föreläsningarna på Stadsbiblioteket, om föreningens olika utflykter, om arbetsgrupperna och om våra studiecirklar.

Det tryckta programmet kommer att skickas hem till alla medlemmar i slutet av januari. Den som vill ha fler programskrifter att dela ut till intresserade vänner och bekanta är välkommen att höra av sig till någon i styrelsen.

Nyårsvandringen

Söndagens nyårsvandring runt reningsverksdammarna kommer att bli av (om inte vädret mot förmodan slår om till snöstorm), men alla som vill delta bör ha rejäla skor eller kängor eftersom det kan bli en del pulsande. Mycket varma kläder och något varmt att dricka för en kort fika rekommenderas också. Samlingen är vid busshållplatsen i Värpinge by kl 11. Välkomna till vinterskådning!

Natursnokar

På lördag ska Natursnokarna undersöka naturen vid Nöbbelövs mosse. Natursnokarna är en grupp inom Naturskyddsföreningen där barn mellan ca 3 och 10 år och deras vuxna upptäcker naturen tillsammans. Träffarna är gratis och varar omkring två timmar. Vid lördagens träff samlas man vid Nöbbelövs 4H-gård kl 14. Alla välkomna!

Läs mer på Facebook.

Föreläsningsserien startar

På onsdag börjar höstens miljö- och klimatföreläsningar på Stadsbiblioteket! Först ut är de unga lundaborna Axel Eriksson och Alice Gimbro Frisk, som berättar om arbetet med FNs klimatkonvention, som ligger bakom Kyotoprotokollet och Parisavtalet. De har deltagit i detta arbete som ungdomsdelegater. Föreläsningen börjar kl 18 i bibliotekets atriumhall och avslutas med en frågestund. Läs mera i LNF program hösten 2023, A4-blad

Riv inte fungerande hus!

LNF har av tidsbrist missat möjligheten att skriva en remiss om rivandet av tre 2- och 3-våningshus på Landsdomarevägen nära Monumentet, som LKF vill ersätta med fem höga punkthus. Men föreningen har ändå i efterhand gjort en skrivelse till byggnadsnämnden med kritik mot rivningsplanerna.

I skrivelsen påpekas att byggsektorn i Sverige enligt Naturvårdsverket står för en dryg femtedel av landets samlade klimatutsläpp. En huvudregel för framtiden bör därför vara att prioritera ombyggnad och tillbyggnad framför nybyggnad. Att förtäta hellre än bygga på den goda åkerjorden är visserligen viktigt, men förtätning som innebär rivning av fungerande byggnader bör i möjligaste mån undvikas.

Till byggnadsnämnden om Landsdomarevägen 2023-09-14.

På gång i september

September är en månad som brukar ha många aktiviteter, så också detta år:

  • Den 14 september är det LNFs startmöte på Fontänhuset (se kalendariet).
  • Fredagen den 15e är av Fridays for Future utnämnt till Global Strike Day. Med start kl 16 kommer det att finnas många aktiva grupper på Stortorget, bland annat LNF. Det blir också musik av Röda kapellet, tal och ett demonstrationståg genom centrala Lund.
  • Den 17 september har LNF en naturvandring vid Idala (se kalendariet)
  • Den 22 september är EUs ”bilfria dag”. Då kommer Bytaregatan att vara en gångfartsgata med en pergola nära Clemenstorget och en del aktiviteter, där även LNF kommer att delta på eftermiddagen.
  • Den 23 september är det Skördefest i Stadsparken mellan 10-17. LNF har ett bord som alla är välkomna att besöka.

Lokala medborgarråd

Lokala medborgarråd skulle kunna vara ett sätt att engagera Lunds invånare i att hitta sätt att ställa om kommunen och uppnå de uppställda klimatmålen. Det tror LNF-medlemmen Karin Vendt, som skrivit ett Lundaförslag om saken. Alla som är folkbokförda i Lund får rösta på Lundaförslag, som om de får mer än 100 röster blir upptagna till behandling av lämplig enhet inom kommunen. Rösta gärna via länken nedan! Förslaget har rubriken ”Testa kommunala medborgarråd”.