Besluta inte om Källby reningsverk nu

Vi har skickat ett mejl till ledamöterna i kommunstyrelsen i Lund:

”Lunds Naturskyddsförening, LNF, vill uppmana kommunstyrelsen i Lund att vänta med beslutet om Källby reningsverks framtid. Det finns ingen miljökonsekvensbeskrivning som visar vilka följder en nedläggning kan få. Bland de många sakfrågor som inte är utredda, kan följande nämnas:

  • Klimatkrisens påverkan på avloppsreningsverk, recipienter och ledningssystem. Att samla all avloppsrening i sydvästra Skåne till samma plats nära havet verkar alltför riskabelt med tanke på de stora konsekvenser översvämningar och driftsstörningar kan få i en sådan anläggning.
  • Påverkan på naturen i Höjeådalens naturreservat och nedströms reservatet vid en nedläggning av Källby. Förutsättningarna för ett rikt fågelliv i de f d reningsverksdammarna lär komma att försämras radikalt, om dammarna inte längre tillförs varmt vatten. Dessa dammar är idag en av de viktigaste inlandslokalerna för övervintrande fåglar i Skåne. Många andra artgrupper som fladdermöss, groddjur, fiskar och trollsländor påverkas också negativt.
  • Risk för dålig lukt från dammarna om vattnet i dem blir stillastående.
  • Minskad tillgång till åvatten för bevattning om flödet i Höje å minskar.

Om kommunstyrelsen anser att ett beslut måste fattas nu, är det bäst att behålla Källby reningsverk eftersom detta alternativ är mycket billigare och inte medför de försämringar som LNF befarar.”

Läs vårt yttrande till VA SYD

Inställt vägprojekt bästa klimatarbetet

Gör om, gör rätt!

Det skriver Lunds Naturskyddsförenings ordförande Tomas Björnsson, en av årets miljöpristagare i Lunds kommun, i ett öppet brev från föreningen till kommunfullmäktiges medlemmar. Uppmaningen gäller beslutet att bygga ut E22-an. Detta beslut kommer att öka klimatutsläppen och därmed gå rakt emot de svenska klimatmålen, i ett läge där den globala uppvärmningen blir allt mer allvarlig och trafikarbetet i Sverige måste minska snarare än öka.

En utbyggnad som den planerade lär ses som en gigantisk felinvestering om bara ett eller två årtionden. Men spaden är ännu inte satt i jorden, så än är det inte för sent att ompröva beslutet, framhåller Lunds Naturskyddsförening i sitt brev till fullmäktige.

Brev till Lunds kommunfullmäktige om vägprojekt och klimatarbete i praktiken

Påminnelse om vår filmtävling

Lunds Naturskyddsförening beslutade sig tidigare i år för att inbjuda alla elever i gymnasiet och mellan- och högstadiet i Lunds kommun till en filmtävling på temat hållbarhet. Varför vill vi nå hållbarhet, hur gör vi det, och hur kan det vara att leva i ett hållbart samhälle? Det vill föreningen uppmuntra eleverna att fundera på.

Filmerna ska vara 5-10 minuter långa och ska skickas in före den 1 december. Om tävlingen får tillräckligt många bra bidrag kommer de fyra bästa klasserna i varje stadium att få priser på 4000, 3000, 2000 och 1000 kr. Filmerna kommer också att läggas ut på Youtube. Vi hoppas på ett stort deltagande och många spännande filmer!

Läs mer om vår filmtävling hösten 2021

Nej till NCCs stenbrott i Skrylle

Nära stenbrottet i Skrylle ligger Natura 2000-området Måryd-Hällestad, som regeringen lovat EU att skydda. Så har dock inte skett: värdefulla växter och naturtyper som är beroende av en våt miljö har blivit så uttorkade att många arter försvunnit och många kärrmiljöer förstörts. Skälet är att sprickor i berggrunden i många år lett bort vatten till stenbrottet – periodvis så stora mängder som 10 badkar i minuten. Av detta och många andra skäl säger Lunds Naturskyddsförening nej till NCCs ansökan till Mark- och miljödomstolen om ett 30-årigt förlängt och utökat tillstånd till stenbrottsverksamhet.

Det stora vattenläckaget som förstört viktiga naturvärden hade inte varit nödvändigt. Man hade kunnat täta berget, vilket gjordes vid bygget av Citytunneln i Malmö. NCC har dock inte velat ta denna kostnad, vilket LNF kritiserar i sitt yttrande. Föreningen anser också att NCCs ansökan innehåller en mängd vinklade påståenden och ofullständiga undersökningar samt utelämnar många viktiga uppgifter.

Läs vårt Yttrande till MMD över bergtäkt i Skrylle 2021-08-14.

Läs alla våra senaste yttranden

Cykelturer i Lundabygden

Lundabygden är perfekt för cykelutflykter. Landskapet är platt och har ett väl utbyggt cykelvägnät. I boken Cykelturer i Lundabygden beskriver vi 23 cykelturer som passerar över 200 intressanta platser i Lunds kommun med omnejd. Boken innehåller också en stor karta där intressanta platser, cykelturerna och andra cykelvänliga vägar är inlagda.

Medlemmar kan hämta ett exemplar av boken gratis (ett ex per hushåll). Boken kan hämtas vid höstens cykelaktiviteter och föreläsningar. OBS: Ta med ditt medlemsnummer, som finns bakpå tidningen Sveriges Natur eller på vårt medlemsblad!

Av praktiska och ekonomiska skäl kan vi inte skicka boken, så om du inte kan hämta den själv får du be någon annan göra det åt dig.

Vår cykelbok finns också i bokhandeln och kostar då runt 100 kr.

Cykelkartor över Skåne i mobilen

Lunds Naturskyddsförening har tagit fram kartor speciellt avsedda för cyklister. Kartorna täcker hela Skåne och är enkla att använda i mobilen.

På cykelkartorna ser man lätt vilka vägar som leder ut i naturen och vilka som snabbast och säkrast för cyklisten mellan olika orter. Kartorna visar ett sammanhängande nät av cykelbanor och lågtrafikerade vägar där det går bra att cykla. De visar också hur mycket trafik en väg har och om vägbeläggningen består av grus eller asfalt.

Läs pressmeddelandet

Gå till våra cykelkartor

Filmtävling för skolelever

Lunds Naturskyddsförening inbjuder i höst alla elever i gymnasiet och mellan- och högstadiet i Lunds kommun till en filmtävling på temat hållbarhet. Varför vill vi nå hållbarhet, hur gör vi det, och hur kan det vara att leva i ett hållbart samhälle? Det vill Naturskyddsföreningen uppmuntra eleverna att fundera på.

Filmerna ska vara 5-10 minuter långa. Om tävlingen får tillräckligt många bra bidrag kommer de fyra bästa klasserna i varje stadium att få priser på 4000, 3000, 2000 och 1000 kr. Filmerna kommer också att läggas ut på Youtube.

Tävlingens slutdatum är den 1 december, men de som vill kan börja filma redan nu.

Mer information för lärare.

Mer information för elever.

Inställda evenemang 4 och 14 maj

På grund av pandemin ställer vi in vårt medlemsmöte som var planerat till tisdag den 4 maj. Vi hoppas kunna genomföra detta möte i september i stället och vi planerar för ett antal aktiviteter i höst när vi tror att restriktionerna har lättat.

Även Tyst vårpromenad i Rinnebäcksravinen fredag den 14 maj är inställd.

Inställda evenemang 8 och 9 maj

På grund av pandemin ställer Lunds kommun in cykeldagen som var planerad till lördag den 8 maj. I stället planeras en cykeldag preliminärt till den 4 september.

Även vår Vandring till Vallkärra mader söndag den 9 maj är inställd. Vi hoppas kunna genomföra den i september i stället.