Domkyrkans torn blyfria

När de nya taken nu snart kommer på plats på Domkyrkans torn är det en delseger för miljön och de många miljöengagerade privatpersoner och organisationer, bl.a. LNF, som agerat för att få de gamla blytaken utbytta. Då är det, när tornen är klara, bara resten av taket kvar – sen blir det inte mer blyhaltigt regnvatten ner i Lunds avlopp!

Start för fågelcirkeln

Den 12.2 är det dags för den första träffen i fågelcirkeln. Vart gruppen beger sig beror på förutsättningarna för dagen, men preliminärt beger man sig till Lunds reningsverksdammar där det ofta finns en hel del sjöfåglar och även småfåglar. Kanske blir det sedan en tur till ytterligare plats, t ex Nöbbelövs mosse eller Lomma.

Samlingen är kl 9 vid  parkeringsplatsen väster om Ekologihuset i Lund – åk via Tornavägen och ta av in på Naturvetarvägen.

För deltagande, kontakta Cecilia Wide 0706-377341, cecilia.wide(at)gmail.com.

Vårprogrammet 2023

Nu finns LNFs program för våren 2023 att läsa på nätet. Programmet innehåller bland annat info om föreläsningarna på Stadsbiblioteket, om föreningens olika utflykter, om arbetsgrupperna och om de skrivelser som LNF skickat under höstterminen.

Det tryckta programmet kommer att skickas hem till alla medlemmar i slutet av januari. Den som vill ha fler programskrifter att dela ut till intresserade vänner och bekanta är välkommen att höra av sig till någon i styrelsen.

 

Seger för miljön

Företaget NCC får inte tillstånd att utöka sin stenbrottsverksamhet invid Skrylle. Det blev beslutet från Mark- och miljödomstolen, som tagit hänsyn till de skador på miljön och de störningar för omgivningen som miljörörelsen och de kringboende påtalat. Domstolen hänvisar även till att ett annat stenbrott, det i Dalby, kommer att täta sprickorna i berget för att undvika liknande skador.

LNF har i flera år protesterat mot NCCs planer, eftersom stenbrottet visat sig skada naturvärdena i det intilliggande Natura 2000-området och eftersom bolagets föreslagna motåtgärder inte kan väntas få avsedd effekt. Mark- och miljödomstolen citerar också LNFs remissvar och muntliga argument på hela 17 sidor i den över 200 sidor långa domen. Det som citerats är bl.a. NCCs negativa påverkan på naturtyper och arter i Natura 2000-området Måryd-Hällestad samt en del juridiska påpekanden i form av hänvisningar till andra mål, även på EU-nivå.

Föreningen växer kraftigt

Naturskyddsföreningen har under hösten fått en mängd nya medlemmar. På riksplanet har medlemsantalet ökat med 20.000, och lokalt har Lunds Naturskyddsförening fått över 600 nya medlemmar. Det sammanlagda antalet medlemmar i Lunds Naturskyddsförening närmar sig nu 4.200 personer.

Den stora ökningen beror sannolikt dels på att den nya regeringen prioriterat ned klimat-och miljöarbetet så kraftigt, dels på det magra resultatet av FN:s klimatförhandlingar i november. Detta har hos många människor ökat känslan av att det är bråttom att engagera sig för miljön och klimatet. Ju fler medlemmar som finns i Naturskyddsföreningen, desto mer ökar också föreningens möjligheter att påverka politiken i riktning mot ett klimatneutralt och hållbart samhälle.

Kulturens julstök

I helgen arrangerar Kulturen i Lund sitt årliga julstök. Lunds Naturskyddsförening finns med och i år står vi på andra våningen utanför auditoriet i Vita huset (där huvudingången finns). Vi kommer att dela ut våra cykelkartor, vi säljer vår bok ”Cykelturer i Lundabygden” och vi har julklappstips och idéer till nyårslöften.  Går du på julstöket så kom förbi och prata med oss.

Besök på kraftvärmeverket i Örtofta

På söndag har LNF en utflykt till Örtofta där vi ska få en rundvandring på kraftvärmeverket.

Eftersom tågen är inställda p.g.a. banarbete har Skånetrafiken ersättningsbussar. Vår buss avgår kl 12.55 utanför godsmagasinet. Skånetrafiken kommer att ha personal på plats som hjälper oss att komma på rätt buss.

Bättre framkomlighet för fotgängare och cyklister

Stäng inte ute gång- och cykeltrafikanter!” Det var rubriken på en skrivelse som LNF i våras skickade till kommunens tekniska förvaltning. Föreningen tyckte sig ha funnit att byggarbeten i stan försämrat framkomligheten allt mera för fotgängare och cyklister: gång- och cykeltrafiken släpps mer sällan fram, och avstängningarna är ofta kvar även under helger och semestrar när inget bygge sker. LNF föreslog därför olika förändringar bl.a. i de avgifter som företagen betalar för en avstängning.

Tekniska nämnden har nu behandlat ärendet, vilket lett till en framgång för LNF. Man noterar nämligen att föreningens förslag i huvudsak ligger i linje med de ändringar i grävningsbestämmelser och avgifter som tekniska förvaltningen själv föreslagit. ”Tekniska nämnden beslutar att uppmana förvaltningen att beakta Naturskyddsföreningens synpunkter i utarbetningen av tillämpningsföreskrifter för de nya grävningsbestämmelserna” heter det också i beslutet.