Framtidsfrågor

Vilka är de viktiga framtidsfrågorna? Vilka är utmaningarna i Lunds kommun när det gäller transporter, naturresurser, biologisk mångfald etc? Vad vill vi att politikerna ska göra och inte göra under nästa mandatperiod? Vi har samlat några texter om framtidsfrågor som är tänkta att hjälpa våra medlemmar att ställa frågor till våra politiker.

Vad du kan påverka

Vad är det vi råder över och kan påverka? Naturligtvis vår eget fotavtryck på klimat och miljö, men vi påverkar också vår omgivning, vänner och arbets- eller studiekamrater. Vi kan också vända oss till de politiker som behöver vår röst inför nästa val.

Läs mer om att påverka

Resandet

Bilismen har påverkat samhället på sätt som kan te sig oåterkalleliga. Nu står vi genom klimatkrisen inför en ny era, som innebär slutet på det helt bilpräglade samhället. Sverige har som mål att trafikens utsläpp ska minskas kraftigt till år 2030. Då räcker det inte med bara elbilar, biobränsle och ny teknik, utan mängden biltrafik måste också minska.

Läs mer om resandet

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald och grönområden är viktiga att bevara. Alla arter har ett egenvärde, en rätt att existera i livskraftiga bestånd. Ett rikt växt- och djurliv skänker även stor glädje för oss människor. Här finns en rad råd som vänder sig både till trädgårdsägare och myndigheter.

Läs våra råd om biologisk mångfald

Samhällets anpassning

Alla medborgare, och framför allt våra politiker, måste fundera över hur vi ska anpassa oss i en varmare värld. Även Lunds kommun måste vara beredd på en omställning som handlar om långt mer än torka och översvämningar. Det behövs en mycket större insikt om hur vi kan få samhället att fungera under kriser.

Läs mer om anpassning

Vår privata anpassning

Det finns en rad saker som vi som individer kan göra för att anpassa oss till ett varmare klimat med större risk för plötsliga natur- och samhällsförändringar.

Råd om vår privata anpassning

Resurser och stenbrott

Mängden mineraler, sten och metaller mm som årligen utvinns ur jorden har under efterkrigstiden fördubblats ungefär vart 25:e år. Det säger sig självt att denna förbrukning inte är hållbar. Därför bör samhället inriktas på att pausa till exempel byggande tills det finns lösningar utan utsläpp. Vaga löften om koldioxidfri betong i framtiden duger inte, så länge utsläppen fortsätter.

Läs mer om resurser och stenbrott