Lundapartiernas syn på miljöfrågorna 2022

Brinner du för att skydda den goda jordbruksmarken? Eller är det trafikfrågor, biologisk mångfald eller stadsodling som ligger dig varmast om hjärtat? Oavsett vilket, så hoppas vi att du kan få en vägledning till höstens val genom Lunds Naturskyddsförenings valenkät.

Enkäten har skickats till alla partier i kommunfullmäktige, och alla utom Fi och KD har svarat. Det är alltså åtta partier som svarat på enkätens nio frågor. Nedan ger vi en sammanfattning av förslagen och partiernas svar, samt några utdrag ur partiernas kommentarer till sina svar.

Här är de nio förslagen:

  1. Inget byggande på jordbruks- eller grönområden. Eventuell expansion ska bara ske på redan hårdgjord mark eller ovanpå redan byggda hus.
  2. Högre p-avgift och ändrad p-norm, som föreskriver färre p-platser än idag vid nybyggen.
  3. Förbättrad cykelinfrastruktur. Alla byar bör ha säkra cykelförbindelser, cykelvägnätet i staden ska vara utan luckor, det behövs en ny vägvisningsplan och nya skyltar, och nya cykelbanor behöver vara bredare.
  4. Fler träd på gatorna. Ger svalka i ett hetare klimat och kan göras på vissa gator genom att ta bort en körbana och enkelrikta den andra.
  5. Mer odling i staden. Att det blir fler och bättre odlingslotter och stadsodlingsområden, och att existerande odlingslotter värnas.
  6. Större anslag till naturvården. Viktigt både för de många kommunala naturreservaten och för att bekämpa invasiva arter.
  7. Mindre utsläpp från trafiken. Bilberoendet måste minskas, fler bilfiler göras om till bussfiler, och utbyggnaden av E22-an stoppas.
  8. Stärkt klimatorganisation. Lunds klimatpolitiska råd har föreslagit ett brett lokalt klimatomställningsråd och en starkare kommunal organisation.
  9. Införande av en utsläppsbudget. Kommunen bör göra en utsläppsbudget lik den som tagits fram i Uppsala, samt införa verktyg som styr nedskärningen.

LNF översikt valenkät 2022

Två partier, Mp och V, har svarat ja till alla förslagen och därmed ställt sig helt på LNFs linje i viktiga kommunala miljöfrågor.

Flera förslag har bemötts positivt av merparten av partierna, och bör därför ha en god chans att bli genomförda. Det gäller förbättrad infrastruktur för cykling (bara L var tveksamma), mer stöd till kommunens naturvård (bara L och M var mot förslaget) och en utsläppsbudget för koldioxid (bara M och SD var emot).

Förslagen om ett lokalt klimatomställningsråd där alla delar av samhället deltar samt en stärkt kommunal klimatorganisation kan också ha chans att bli genomförda. Dessa förslag kommer från Lunds klimatpolitiska råd och får stöd av både C, FNL, Mp, S och V.

Bara L och M säger nej till förslagen. L hänvisar till att kommunen redan har många projekt som omfattar samarbeten med andra aktörer och med kommunens invånare. M säger inget särskilt om idén med ett klimatomställningsråd, utan skriver bara att det inte finns skäl att höja skatten eller prioritera om för att stärka organisationen för hållbar utveckling.

Även förslagen om mer träd i staden, mer odling i staden och en stärkt kommunal klimatorganisation fick bra respons, med fem ja-svar på varje förslag. Förslagen om stopp för byggande på jordbruks- eller grönområden samt högre p-avgifter eller stramare p-norm fick ett mer negativt mottagande.

De kommentarer som getts innehåller ofta intressanta synpunkter. Här är några exempel:

”Vi förordar en bostadspolitik som tydligare prioriterar och hushåller med både stadens och byarnas karaktär och den högklassiga åkermarken. Moderaterna driver på för en blandad bebyggelse på riktigt där småhus prioriteras högre än idag”. (M)

”De boendes behov av grönska och plats för rekreation, samvaro och lek ska väga tyngre än kortsiktiga ekonomiska intressen”. (FNL)

”Storleken på parkeringsavgifterna kan användas som ett grönt styrmedel, men vi vill inte ytterligare gynna externa köpcentrum med avgiftsfria parkeringar genom alltför höga avgifter för bilparkering på andra ställen”. (S)

”Vad gäller p-normen menar vi att den bör ses över. Med en lägre p-norm kan vi hålla nere kostnaden för nya bostäder vilket är ett värde i sig.” (L)

”Precis som man gör i många städer på kontinenten så vill vi skapa fler cykelgator, där bilar måste anpassa sig till cyklisternas villkor”. (C)

”Miljöpartiet har föreslagit att göra om de stora motortrafikstråken i Lunds stad till gröna stadsgator”. (Mp)

”Vi blir fler Lundabor, vi behöver plats för bussar, cyklar, elbilar och spårväg, så att lova att vi kan plantera träd på gatorna känns inte som ett löfte vi kan vara säkra på att hålla”. (S)

”Det hade varit bra att ha en markodlingsnorm istället för en parkeringsnorm, där det byggs ett visst antal odlingsplatser per lägenhet så som det istället görs för parkering idag”. (V)

”Utrymme för t ex stadsodling kan med fördel ske på tak och grönytor i och nära bostadsområden, men vi har inte råd att avsätta särskilda nya ytor inne i staden för denna typ av verksamhet”. (C)

Noteras kan också att både S och C är emot breddning av E22-an, vilket kan öppna för ett stopp för denna del av projektet. (Själva avfarten vid Ideon har fortfarande stöd av majoriteten.)

Läs en mer detaljerad redogörelse för Lunds Naturskyddsförenings valenkät 2022

Läs ett flygblad med valenkäten i kortform.

P.s. Liberalerna har den 4 september kommit med en korrektion till sitt svar på frågan om cykelinfrastruktur:

”Det har nog blivit något fel när vi fyllde i enkäten från er i somras. Liberalerna vill förbättra infrastrukturen för cykling och har konsekvent röstat för ny infrastruktur både i staden och på landsbygden. Det var vi som la förslaget om cykelväg Stångby-Håstad till exempel.”