Lundapartiernas syn på miljöfrågorna

Som vägledning inför valet har Lunds Naturskyddsförening, LNF, gjort en enkät med kommunens politiska partier. I enkäten presenteras olika förslag från LNF som partierna fått ta ställning till. Åtta partier – alla utom KD och SD – har svarat, och de många kommentarerna visar att enkäten tagits på allvar.

 

Enkätens nio frågor har tre huvudteman. Under temat ”hållbar expansion” finns förslag om att bygga ut bara på redan hårdgjord mark, att hålla tillbaka biltrafiken genom högre p-avgifter på kommunal mark och en ändrad parkeringsnorm, och att göra olika förbättringar för cykeltrafiken.

Temat ”grönare stad” innehåller förslag om att enkelrikta vissa gator och ha träd och cykelfält på den andra körbanan, att skapa fler och bättre odlingslotter samt fler stadsodlingsområden, och att stärka den kommunala naturvårdsorganisationen.

Temat ”klimat”, slutligen, innehåller förslag om trafikåtgärder som att planera för låga hastigheter, bygga om infartsleder till stadsgator, och lägga om stadens bussar till eldrift. Föreningen föreslår också att klimatutsläppen ska vara nere på noll redan 2030, och att nedskärningen ska underlättas genom att man gör en utsläppsbudget.

 

Tittar man på de olika frågorna, så kan man se att LNFs förslag om förbättringar för cykeltrafiken har goda möjligheter att bli genomförda. Förslagen handlar om en ny vägvisningsplan och nya skyltar, fler cykel- och färdriktningssymboler på cykel- och gångbanor samt en översyn av hela cykelvägnätet. Alla partier utom M säger ja till alla förslagen, och även m är delvis positiva.

Att bara expandera på redan hårdgjord mark som t ex p-platser, och inte på grönområden eller god åkerjord, får ja av fem partier. L, M och S säger nej, men menar ändå i sina kommentarer att det är viktigt att värna om grönytor och jordbruksmark.

Förslaget att stärka kommunens naturvårdsorganisation har som bakgrund dels att det finns många naturreservat i kommunen, dels att invasiva främmande arter hotar att breda ut sig. Förslaget får ja av alla utom C och FNL, som dock inte är helt negativa (c lämnar öppet för en förstärkning ”om behov föreligger”, och FNLs nej beror på att man inte vet tillräckligt om frågan).

Trafikåtgärder som gynnar klimatet har fått en i huvudsak positiv respons. Alla partier är med på att stadsbussarna bör ha eldrift, och de flesta är åtminstone delvis med på sänkta hastigheter och fler stadsgator.

Ungefär lika många positiva som negativa svar har kommit på förslagen om högre p-avgift och förändrad p-norm, att ersätta vissa körbanor med cykelbanor och grönska, och att skapa fler odlingslotter och stadsodlingsområden.

De två förslag som fått minst gehör är de två sista klimatförslagen, som också är de mest genomgripande. Förslaget om nollutsläpp till 2030 stöds bara av F!, MP och V. Även förslaget om en utsläppsbudget stöds av dessa partier, samt även S.

 

En genomgång parti för parti visar att F!, MP och V i sina svar stött samtliga LNFs förslag. Även FNL och S har varit positiva till merparten av förslagen, medan C, L och M varit i huvudsak negativa.

 

Läs en mer detaljerad redogörelse för Lunds Naturskyddsförenings valenkät 2018.