Cykeltrafik på Pilsåkersområdet

Det måste bli lättare att cykla på Pilsåkersområdet i Lund! Alla som behöver handla något på Nova eller de andra affärerna i området vill eller kan inte åka bil, men ändå är området i huvudsak planerat för biltrafik. Det är nästan bara i utkanterna som det finns cykelvägar och -parkeringar, och området har mycket få skyltar som vägleder cyklisterna.

Det framhåller Lunds Naturskyddsförening i två skrivelser, dels till Tekniska nämnden i kommunen och dels till fastighetsägare och butiker på området. Vi föreslår bland annat att Avtalsvägen enkelriktas och att den ”överblivna” vägbanan görs till cykelbana, att det sätts upp kartor som visar cykelbanor och cykelställ, och att hindret norr om Novahuset tas bort så att även cyklister med låd- och lastcyklar kan ta sig fram till byggnaden. Inom området vill vi att det målas och skyltas cykelbanor samt att det blir fler cykelställ.

Läs våra skrivelser till Tekniska nämnden samt till fastighetsägarna.

Hela Sverige ställer om

Rapporterna om tillståndet för jordens klimat och om den pågående utrotningen av ett stort antal arter har ruskat om. Forskarna säger med eftertryck att det krävs en genomgripande omställning av våra nuvarande samhällen för att undvika de värsta scenarierna. Hur ska vi agera?

Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén presenterar föreningens satsning på den stora omställningen i Stadsbibliotekets atrium, onsdag 27 november kl. 18:00. Det blir tillfälle till frågor och diskussion.

Förbjud fortsatt täkt i Skrylle!

Företaget NCCs tillstånd att bedriva täktverksamhet i Södra Sandby bör återkallas och fortsatt täkt förbjudas, eftersom verksamheten hotar att ge Natura 2000-området Måryd-Hällestad bestående men. Det hävdar LNF i en begäran till Länsstyrelsen, där föreningen också yrkar på att NCC ska reparera de skador som bolagets verksamhet redan gett upphov till. Att återställandet av den skadade miljön ska finansieras av skattebetalarna anser LNF oskäligt.
Det är flera motstående intressen som kolliderar i Skrylleområdet i Södra Sandby. Här finns Skrylletäkten, som innehåller brytvärt bergmaterial av riksintresse, men här finns också ett tiotal naturreservat och en nationalpark. I direkt anslutning till täkten ligger Natura 2000-området Måryd-Hällestad, där Måryds och Skrylles naturreservat ingår.
Skyddet av Natura 2000-området ska enligt Miljöbalken prioriteras, men ändå har rikkärr och annan vattenberoende vegetation skadats genom att årligen 700 000 kbm vatten dräneras från det kringliggande området in i täkten. Vattnet pumpas visserligen tillbaka, men leds till en smal bäck som inte kommer de uttorkade områdena till godo. De viktiga naturvärden som legat till grund för Natura 2000-området riskerar därför att gå till spillo om täktverksamheten fortsätter.
Läs hela skrivelsen

Sommarprogram 2019

Nu är det sommar, och många verksamheter ligger nere – dock inte Lunds Naturskyddsförening! Vi ordnar flera utflykter och andra arrangemang under sommaren, och startar dessutom en studiecirkel i klimatfrågan. I sommarprogrammet finns information om allt som är på gång, med datum och samlingstider. Vi berättar också om en ny cykelkarta över Lunds tätort samt en skrift om hur och var man kan ta med sin cykel på tåg. I de flesta län går det att ha en cykel med på de regionala tågen, vilket ger semestercyklisten en betydligt större räckvidd.

Läs LNF Program sommar 2019

Cykel på tåg – tips inför cykelsemestern

Cykla långt och ta tåget hem. Eller ta cyklarna på tåget till ditt favoritmål och cykla omkring där. Det är lätt att ta sig till Skåne, Västergötland eller andra landsändar med mycket att titta på, en fantastisk natur och gott om mat- och fikaställen.

I de flesta län kan man ta med sin cykel på de regionala tågen. På så sätt kan man åka med sin cykel till många stationer i Sverige. Lunds Naturskyddsförening har gjort en skrift om detta med en järnvägskarta som visar var man ta med sin cykel och hur tät tågtrafiken är på dessa sträckor.

Läs mer på: Cykel på tåg

Se på bin, viktiga pollinatörer!

Nu på Kristi Himmelsfärdsdagen får vi tillfälle att se och höra insektsexperten Göran Holmström visa och berätta om bin och humlor, dessa viktiga pollinatörer. Vi rör oss i området .nära reningsverksdammarna i Värpinge. Samling kl. 10.15 vid busshållplats Värpinge by.

Alnarpsparken söndag 26 maj

Nu i försommaren erbjuder Alnarpsparken härliga upplevelser av grönska och fågelsång. Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred och dess ordförande Lars-Göran Lillvik visar runt och berättar om växterna, fåglarna och parkens historia och verksamheten där. Ta med fika, och kikare om du har. Samling vid busshållplatsen Kungsgårdsvägen kl 10. Regionbuss 139 går kl 9.35 från Lund C, återfärd kl 13 eller 15.

 

Vandring på Örby ängar 19 maj

Tillsammans med Naturskyddsföreningen i Helsingborg besöker vi naturreservatet Örby ängar söder om Helsingborg under ledning av kommunekologen Widar Narvelo. Området är omväxlande och består av artrika ängar och betesmarker, sandstrand, sumpskogar och dammar. Det nås lätt med kollektivtrafik från Lund. Söndag 19 maj åker vi med tåg från Lund C kl 9:21 till Helsingborg och byter till regionbuss 218 kl 10:08 till Sundsgården. Samling utanför Sundsgården kl 10:30. Glöm inte ta med fika!

Vandring med tema klimatförändringar

På söndag 5 maj går vi en runda i Skrylleområdet och hör biologen Linda Birkedal prata om vad som händer med det sinnrika samspelet mellan växter, fåglar och djur när klimatet blir varmare och tiderna för fortplantning och blomning förskjuts. Samling framför Naturum Skrylle klockan 10:30.