Cykelkarta över Lunds omgivningar

LNF:s cykelkarta har nu tryckts i en ny upplaga och finns att hämta gratis på Lunds turistbyrå (i stationshuset) samt på biblioteken. Det är samma karta som vi gav ut förra året med några mindre justeringar. Du behöver ingen ny om du redan har en karta, men sprid gärna budskapet så att vi får många som cyklar i Lunds omgivningar i sommar.

Öppet brev till Strålsäkerhetsmyndigheten om radioaktivt avfall från ESS

Lunds Naturskyddsförening LNF har uppmärksammat att ESS, den forskningsanläggning som håller på att byggas i nordöstra Lund, inte har löst frågan om var det radioaktiva avfall som uppstår ska tas om hand. ESS har fått tillstånd enligt miljöbalken och strålskyddslagen att bygga anläggningen, men den får inte tas i provdrift och radioaktivt avfall får inte produceras innan ESS har visat att det finns en avfallshanterare som kan ta emot och slutförvara det radioaktiva avfallet. ESS och Svensk Kärnbränslehantering (SKB) har slutit ett avtal där det klart framgår att SKB  inte kan ta emot avfall från ESS, vare sig i sin nuvarande förvaring eller i en planerad utbyggnad. SKB gör alla tänkbara reservationer i avtalet: ”SKB bedömer emellertid att det kan finnas förutsättningar att i framtiden ansöka om och erhålla de tillstånd och godkännanden som behövs för slutförvaring av en del av avfallet…” (vår kursivering).

ESS planerar att starta provdrift 2019. Lunds Naturskyddsförening kan inte se att avtalet med SKB innebär att det radioaktiva avfall som uppstår då kan förvaras på ett säkert sätt. LNF uppmanar i ett öppet brev   Strålsäkerhetsmyndigheten att dra samma slutsats som LNF.